Dětská skupina

Miniškolka Břežánek v režimu Dětské skupiny (v provozu od září 2016)Dětská skupina Břežánek byla zřízena s cílem rozšířit služby péče o dítě v Dolních Břežanech a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi, které se tak mohou zaměřit na zvýšení svého pracovního úvazku, podpořit své podnikání nebo zvýšit svou kvalifikaci pro budoucí povolání.
Dětská skupina Břežánek nabízí bohatý, zajímavý a ucelený program pro děti s hlavním mottem "Svět kolem nás" . Naší filosofií je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Program je koncipovaný podle momentálního věkového složení skupiny. Vycházíme z moderního pojetí péče a výchovy pro děti od dvou let. Zaměřuje se hlavně na to, aby bylo dítě rozvíjeno dle jeho vývojového, emocionálního stupně a individuálních potřeb. Je kladen důraz na správné hygienické návyky, na samostatnost a sebepoznání dítěte, jeho přirozený a komplexní rozvoj. Náš hlavní cíl je naplňování přijaté filosofie. Na začátku docházky vašeho dítěte je jeho klidné a šťastné začlenění do kolektivu vrstevníků, zvládnutí sebeobsluhy a komunikačních schopností. Samozřejmostí je naše schopnost pracovat s dětmi individuálně a podle jejich aktuálních dovedností a schopností.
Dětská skupina disponuje plně vybavenou třídou se spoustou pomůcek na cvičení a rozvoj dětské lokomoce a hrubé i jemné motoriky. Zakládáme si na dobré komunikaci mezi rodiči a pečovatelkami, která je klíčová pro dobrý chod dětské skupiny. Hra je základní prostředek k rozvoji dětí, ať už spontánní či řízená, a proto je jí věnován dostatek času během dne. Při všech činnostech během dne jsou využívány principy přiměřenosti, názornosti, emocionality a aktivity. Věříme, že děti se učí nejvíce nápodobou, a tak dbáme na dobrý příklad všech zaměstnanců. Naše Dětská skupina spolupracuje se seniory z partnerské organizace VIGVAM, účastní se akcí pořádaných Centrem Břežánek, dětem pořádáme dětské oslavy, ale i mnoho dalších tématických překvapení.
Děti z Dětské skupiny Břežánek dobře vědí: Břežánek je kamarád, do školičky chodím rád:-)

Jsme zapsaní v rejstříku dětských skupin u MPSV. Evidence zajišťuje splnění základních požadavků na kvalitu služby ( výuka, strava, hygienické normy, vzdělání a kvalifikace pečovatelek).
Dětská skupina Břežánek se řídí Etickým kodexem , který určuje přístup všech zaměstnanců vůči dětem a k jejich zákonným zástupcům, spolupracovníkům, veřejnosti, organizaci i sobě samým. Etický kodex slouží především k zvyšování kvality poskytované péče v dětské skupině.
Pro klidný nástup dítěte do Dětské skupiny máme zpracovaný Adaptační plán .
Pro přijetí do Dětské skupiny musíte splnit Kritéria pro přijetí dítěte.
Zájemci o umístění dítěte do Dětské skupiny Břežánek ve školním roce 2021/22 nám mohou vyplnit svůj zájem.
Osobní pohovor si objednejte na brezanek@brezanek.cz

Dětská skupina Břežánek absolvovala dne 22.9.2020 Audit značky kvality a získala od Ministerstva práce a sociálních věcí Certifikát značky kvality. Značka kvality reprezentuje hodnotu dětské skupiny nad povinný legislativní rámec. Získání Značky kvality znamená, že naše Dětská skupina plní nejen povinnosti dané zákony a vyhláškami, ale navíc posiluje kvalitu péče rozvíjením činnosti v oblastech Filosofi e dětské skupiny/Plán výchovy a péče a jeho naplňování/ Pečující osoby/Provoz dětské skupiny/Adaptačníobdobí/Bezpečnost a hygiena/ Genderový a environmentální aspekt.

Provoz Dětské skupiny v době školních prázdnin a svátků:
V době státních svátků je Dětská skupina uzavřena.
Školní prázdniny: Vánoční, Podzimní a Velikonoční prázdniny je zavřeno.
V době ostatních školních prázdnin bude otevřeno dle Vašeho zájmu.
O letních prázdninách Dětská skupina bude otevřena v předem avizovaných týdnech.

Provozní doba Provozní doba: 7.30 -- 16.00 hodin, otevřeno celoročně včetně prázdnin.

Stravování
Zajišťujeme pro Vaše dítě svačiny a oběd od externích dodavatelů. Svačiny i obědy si můžete objednat při podpisu smlouvy. Veškeré změny je možné provádět pouze písemným dodatkem smlouvy.

Ceny
školné ................ 3 500,- Kč/měsíc
celodenní stravné (včetně pitného režimu)....100,- Kč

Platba
Školné a stravné je fakturováno měsíčně. Nezapomeňte včas děti v případě nepřítomnosti odhlásit ZDE.

Omluva dítěte z docházky v Dětské skupině Omluvy je nutné provés v online systému do 12h předchozího dne. V případě, že dítě nebude řádně omluveno, bude účtováno stravné.

CO BUDE VAŠE DÍTĚ POTŘEBOVAT DO MINIŠKOLKY?

Personální zajištění pečovatelky:
Zuzana Rosecká
V Dětské skupině Centra Břežánek pečuje o děti od roku 2017. Děti v naší dětské skupině ji milují. Má dva syny.
Kvalifikace: OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Koníčky: hudba, tanec, výlety na kole, cestování

Radka Micková
V Dětské skupině Centra Břežánek pečuje o děti od roku 2018. Má dceru Rozárku.
Kvalifikace: OSVĚDČENÍ O ZÍSKÁNÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE- Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
Koníčky: rodina, scrapbooking, rekreačně sport

supervize : Bc. Barbora Walderová

Dokumenty k dětské skupině :
Plán výchovy a péče Miniškolky Břežánek v režimu Dětské skupiny
Provozní řád, Smlouva s rodiči, Přihláška do Dětské skupiny, Adaptační plán, Etický kodex - po dohodě poskytneme k nahlédnutí

Dotazy
Případné dotazy Vám zodpovíme na miniskolka@brezanek.cz.

(Aktualizace: 27.6.2021)